Hình thức thanh toán

Thông tin thanh toán

  • Ngân Hàng: Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam
  • Số Tài Khoản: 19035882151017
  • Tên Chủ Tài Khoản: PHẠM VĂN NAM
  • Chi Nhánh: Hà Nội.